Ervaringen en projecten sociaal wijkteams in Amsterdam-Centrum.
 
Beste lezer,
 
Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van het programma Sociaal Wijkteams in Amsterdam-Centrum, het samenwerkingsverband tussen CentraM, IJsterk, Wijkcentrum en andere partners. Samen met bewoners zijn wij in de wijken aan de slag. Op verschillende gebieden zoals welzijn, wonen, zorg, opvoeding, ontmoeting, werk en inkomen bieden wij support aan bewoners. We versterken en benutten de vele talenten en mogelijkheden van buurtbewoners én zorgen ervoor dat zij met elkaar in contact komen. Dit doen we door verbindingen te leggen en ondersteuning te bieden, zowel collectief als individueel.
 
Als we signaleren dat een buurt voor een periode gerichte aandacht nodig heeft op een bepaald thema, dan ontwikkelen wij daar projecten op. In dit programma leren we steeds meer projectmatig te werken. Met deze projecten dragen we bij aan vermindering van eenzaamheid en armoede en aan de bevordering van langer prettig en veilig zelfstandig wonen.
 
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de projecten en wat we daarmee hebben opgebouwd. Inmiddels is een stevig fundament gelegd.
We hebben in diverse buurten in Amsterdam-Centrum gebouwd aan een infrastructuur met formele en informele partners. Hierdoor kunnen wij onze verschillende expertises zodanig inzetten dat signalen van bewoners snel bij elkaar komen en adequaat kunnen worden opgepakt. Monitoring van de resultaten wees uit dat deze bewoners zich veiliger voelen en prettiger zelfstandig wonen dan voor de begeleiding.
Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen CentraM, IJsterk, Stadsdorp, Cordaen, Leger des Heils, Burennetwerk en andere partners van de wijktafel in de Plantage Weesperbuurt.
 
We hebben een werkwijze ontwikkeld waardoor wij naar aanleiding van signalen in korte tijd over een analyse van de buurt beschikken en met partners helder krijgen waarop extra inzet nodig is. Door de projecten hebben we een aantal buurten beter in beeld gekregen.
Voorbeelden daarvan zijn de  focusgesprekken met Wijkcentrum Gouden Reaal, CentraM, politie, woningbouwcorporatie en de GGZ in de Vinken- en Goudsbloemstraat. En de gesprekken met bewoners die daar veel contacten hebben.
 
We hebben een laagdrempelige werkwijze ontwikkeld om mensen te bereiken op het thema armoede, hen te informeren en bij te dragen aan grip op de financiën.
Enkele voorbeelden met een groot bereik van bewoners:  
  • De budgetmarkt in Wittenburg, een praktische, luchtige activiteit waar mensen direct financieel voordeel van hebben en laagdrempelig informatie kunnen opdoen. Dit was een samenwerking tussen IJsterk, CentraM en Flying Squad. Uit monitoring bleek dat mensen daadwerkelijk met de informatie aan de slag zijn gegaan.
  • De budgetworkshop in een bestaande groep, zoals de Arabische les. Hierbij hebben mensen hun eigen budgetplan gemaakt waarmee zij aan de slag zijn gegaan.
  • De ruilmarkt waarbij bewoners spullen aan elkaar aan konden bieden. 
We hebben nieuwe ontmoetingsruimten gecreëerd voor bewoners waar zij hun eigen initiatieven kunnen ontplooien, hun vrijwilligersdiensten kunnen aanbieden en terecht kunnen voor ondersteuning.
Deze ontmoetingsplekken blijken belangrijk bij het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van participatie in de buurt.
Voorbeelden: Reel is omgevormd tot een ontmoetingsruimte voor jong en oud. Hier zijn inmiddels verschillende bewonersgroepen actief. De gemeenschappelijke ruimte in het Occohofje is ontwikkeld tot een ontmoetingsplek in de buurt waar verschillende activiteiten voor de buurt worden opgezet.
 
We hebben themamiddagen georganiseerd. Deze blijken een goede manier om mensen te bereiken, te verbinden en te informeren over relevante thema’s over langer zelfstandig thuis wonen. 
Voorbeeld: themamiddag mobiliteit in het Verzetsmuseum die in samenwerking met andere partijen is voorbereid.

Uit alles blijkt dat een bekend en bereikbaar contactpersoon in de wijk bijdraagt aan het langer zelfstandig kunnen redden en dat dit een gevoel van veiligheid geeft. Het biedt oudere bewoners het vertrouwen dat zij weten bij wie zij terecht kunnen als er iets gebeurt. Een vaste toegankelijke ontmoetingsruimte maakt dit nog completer.
 
Welzijn in Reel
Uitbouwen van Reel tot een centrum voor Jong & Oud, met vaste openingstijden en een samenhangend welzijnsaanbod.
 
Project Jongeren & Geld
Met het project Jongeren en Geld willen wij jongeren en hun ouders bereiken en op een speelse manier met hen in gesprek gaan over financiële vaardigheden. Met het doel dat jongeren op hun 18e financieel zelfredzaam zijn.

Week van de eenzaamheid (22 september tot en met 1 oktober)
Dit project is een uitkomst van de winteractie ‘Eenzaamheid’. Bewoners, professionals en beleidsmakers worden hierbij betrokken met als doel kennis en kunde over eenzaamheid te bevorderen. In combinatie met de uitvoering van verbindende acties.

Rondkomen in de Nieuwmarktbuurt
Op basis van signalen uit het Pluspunt wordt met enkele sleutelfiguren in de buurt een verkenning gedaan over de financiële knelpunten bij de bewoners op de Nieuwmarkt. Op basis van de informatie die hieruit naar voren komt wordt besloten of hier een project uit moet volgen of niet.
 
We blijven ons verder scholen in het samen projectmatig werken, de komende maanden staat er een aantal trainingsdagen in de planning. De volgende keer leest u een verslagje hiervan.

30 mei: Claverhuis
7 juni: Witte Boei     
5 juli Boomsspijker                                                                                            
De website http://www.sociaalwijkteamamsterdam.nl  heeft inmiddels een nieuw deel speciaal gericht op de bewoners. De bedoeling is dat een bewoner daar gemakkelijk kan zien waar hij/zij voor wat terecht kan.