“Samenwerking maakt de schuldhulpverlening nog beter”

Agnes van den Bosch / Projectleider aanpak bijzondere doelgroepen schuldhulpverlening bij CentraM

“Veel van onze cliënten zitten in een complexe situatie”, vertelt Agnes van den Bosch, projectleider aanpak bijzondere doelgroepen schuldhulpverlening. “Het blijkt dat het gemiddeld vijf jaar duurt voordat een cliënt met schulden hulp zoekt. Plus dat mensen met schulden vaak niet goed in staat zijn de juiste beslissingen te nemen. Om uitval uit schuldhulpverlening te voorkomen en de armoedeproblematiek steviger aan te pakken, zijn we dit project gestart.”

Mesis-instrument
Agnes onderzoekt de uitval van cliënten binnen de schuldhulpverlening. “Als mensen bij ons binnenkomen, staat het water ze vaak al aan de lippen. Toch valt bijna de helft van de cliënten alsnog uit. Daarvan lukt het ons niet om ze binnen de schuldhulp te houden en ervoor te zorgen dat ze schuldenvrij worden.” Om te achterhalen hoe dat komt, maakt CentraM gebruik van het Mesis-instrument. Een wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst, waarmee profielen van cliënten en de plekken waar ze in het proces afhaken, worden vastgesteld. “Uit de profielanalyse blijkt dat mensen met weinig zelfregie en motivatie de grootste kans hebben om uit te vallen”, vertelt Agnes. “Maar ook voor mensen met bijvoorbeeld psychiatrische problemen is het vaak moeilijk om het schuldhulptraject vol te houden.” Op de momenten waar het risico op uitval het grootst is, zijn nu maatregelen getroffen. “Daardoor kunnen we deze groep sterker aan ons binden. We zijn laagdrempeliger gaan werken. Kijken niet alleen meer naar de hoogte van de schuld, maar ook naar mogelijk andere problematiek die speelt. Daarin werken we samen met ketenpartners als de GGZ en de Jellinekkliniek.”

Signalerende functie
Ook de sociale wijkteams zijn er nauw bij betrokken. “De wijkteams kennen de bewoners goed, zij komen bij de mensen thuis, hebben contacten in de buurt, weten wat er speelt. Zij hebben een sterke signalerende functie. Kunnen bewoners met een laag inkomen al een eind op weg helpen door ze bijvoorbeeld te wijzen op inkomensverruimende voorzieningen. Een aanzienlijk deel van de mensen met een minimum inkomen maakt daar nu onvoldoende gebruik van. Wij zeggen niet: jij moet van je schulden af, maar: waar kunnen wij jou helpen om te voorkomen dat je in de schulden komt? Zo hopen we een deel van deze mensen uit de schuldhulpverlening te houden.”

Hulp in eigen buurt
Daarnaast, geeft Agnes aan, is het belangrijk dat cliënten ook hulp kunnen krijgen op een voor hen vertrouwde plek. Psychiatrische problemen en verslavingen komen relatief veel voor binnen de schuldhulp. Dat maakt het maatschappelijke werk van sociale wijkteams en de bijstand die de Pluspunten in eigen buurt kunnen bieden, noodzakelijk. “Alleen al hulp bij het sorteren van de post, kan zoveel voor iemand doen.”