AFGERONDE PROJECTEN

Haarlemmerhouttuinen

In dit integrale project lag de focus op het voorkomen en doorbreken van sociaal isolement en de preventieve kant van armoedebestrijding.

Daarnaast was er aandacht voor het omgaan met weinig geld. Hiervoor zijn lowbudgetactiviteiten georganiseerd en ontmoetingsplekken gecreëerd/onder de aandacht gebracht zoals repaircafé, kledingruil en budgettrainingen. Activiteitencentrum Reel functioneert voor de buurt als verlengde huiskamer waar bewoners gezamenlijke interesses ontdekken. Doordat professionals van actieve organisaties regelmatig in Reel zijn, is het centrum ook een ‘dichtbij’ informatie- en ondersteuningspunt geworden.

Marnixstraat

Uit gegevens bleek dat in dit gebied regelmatig financiële problemen voortkomen, al dan niet in samenhang met eenzaamheid.  Om de aard en behoeften te achterhalen, is in dit project geïnvesteerd in het bereiken van bewoners op verschillende manieren. Zo zijn er gesprekken geweest volgens de methode ‘ waarderend onderzoeken’ .  Het bleek belangrijk om een goed beeld te vormen van de straat en de bewoners en op basis daarvan acties uit te zetten of te stimuleren. Men heeft geleerd van het belang van een intensieve straatanalyse en ervaring opgedaan met outreachend werken. Er zijn formele en informele (professionele) verbindingen gelegd. Echter, de Marnixstraat blijkt een redelijk anonieme straat met weinig behoefte om meer gezamenlijk te ondernemen.

Wittenburg

Dit project richtte zich op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in de buurt en is eind maart afgesloten. Doel was verbinding en van daar uit elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

De samenwerking met Flying Squad heeft geleid tot informatie over voorzieningen aan 15 Marokkaanse vrouwen.

Er zijn open voorlichtingsbijeenkomsten geweest, budgetworkshops en een budget-informatiemarkt. Dit laatste initiatief krijgt een vervolg in de vorm van een kleding ruilbeurs. Tijdens een van deze bijeenkomsten zijn gratis kaartjes uitgedeeld voor Budget Advies Gesprekken, zodat men hiermee kennis kon maken. Mensen met een krappe beurs hebben wij laten kennismaken met activiteiten als taalles, computerles, arts & crafts,  Repaircafé en buurtrestaurant.

Hoe nu verder?

Onderhouden en verankeren van het netwerk, terug laten keren van budgetmarkt/workshops, kledingruilbeurs.

Contact
Naima Chekhchar
n.chekchar@ijsterk.nl
M:06 22555451

Plantage Weesperbuurt

In deze buurt leven bovengemiddeld veel mensen boven de 65 jaar. Doel van dit project was bij te dragen aan prettig en veilig langer zelfstandig thuis wonen.

Er is met veel mensen in de Plantage Weesperbuurt contact geweest door middel van themamiddagen over regelingen en mobiliteit, bijeenkomsten/gesprekken in het Occohofje en huisbezoeken. Vragen zijn direct opgepakt en meerdere bewoners zijn zelf actie gaan ondernemen door de contacten die zij hebben gelegd.

De samenwerking met o.a. het Burennetwerk, Stadsdorp, zorgpartijen Leger des Heils en Cordaan is gevonden, om zo signalen op te pakken en noodzakelijke hulp te kunnen bieden.

Organisaties die zich bezighouden met langer zelfstandig thuis wonen, weten elkaar te vinden en netwerken zijn versterkt.

Zoals Stadsdorp ter uitbreiding netwerk, Burennetwerk voor kleine klussen,Thuiszorg voor huishoudelijke hulp, Klussendienst voor klusjes, Wijksteunpunt Wonen voor lastige situaties in de woning en de wooncoach.

Wat helpt nu echt om prettig langer zelfstandig thuis te wonen?
Het is eigenlijk heel eenvoudig: een gezicht, iemand bij wie je terecht kunt en van wie je weet dat die je zal helpen als dat nodig is.

Hoe verder?
Met onze ervaringen gaan wij ook in andere buurten aan de slag, waarbij de focus voor huisbezoeken ligt op de Oostelijke Eilanden.

Nog vragen?
Projectleider Anke Weber
A.Weber@ijsterk.nl
06 – 435 44 508

© Copyright 2016 Sociaal Wijkteams